ЗА КОНТАКТИ:

Телефон:
+359 889 900 999

Е-поща:
office@primerentalbg.com


banner
Общи условия

ОБЩИ НАЕМНИ УСЛОВИЯ

Дружеството "ПРАЙМРЕНТАЛ" ЕООД, наричано по-долу НАЕМОДАТЕЛ, отдава под наем автомобил при следните условия:

 1. ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА АВТОМОБИЛА
  МПС се предава на НАЕМАТЕЛЯ в изправно състояние със задължителното оборудване, изисквано от българското законодателство, отразено в Приемо-Предавателен протокол, неразделна част от договора. Наемателят се задължава да върне автомобила с всички предадени документи в уговорените срок и място и същото техническо състояние. При неспазване срока на връщане на автомобила от Наемателя, той се задължава да уведоми Наемодателя не по-късно от уговорения час на връщане. Закъснение над един час се заплаща половината от наема за 1 ден. При закъснение над 4 часа се заплаща допълнителен ден. Неизпълнение на задължението за връщане на МПС от Наемателя за повече от 3 часа след изтичане на уговорения срок, без да е уведомил Наемодателя, се счита за присвояване и Наемодателят уведомява компетентните органи, като си запазва всички права по този договор. Доставката и прибирането на автомобила на територията на София от 06:00 до 22:00 е безплатна. Извън тези часове се заплаща такса от 10 Евро. Доставка и прибиране извън София подлежат на допълнително договаряне.
 2. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
  Плащането на наемната цена се извършва при получаване на автомобила в брой или с кредитна карта. Заплаща се и гаранционен депозит в размер, посочен в тарифата при подписване на договора. След връщане на автомобила депозитът се освобождава освен при констатирани липси или повреди, както и в случай, че автомобилът се върне без гориво.
 3. ЩЕТИ, ЗАГУБИ, КРАЖБИ И ДРУГИ
  Задължителните и пълните застраховки на автомобила са включени в цената на наема. Личната отговорност в случай на щета или кражба е ограничена до размера на депозита.
  1. При настъпване на щети, загуба, кражба или друго противоправно посегателство върху автомобила или части от него, както и при пожар или счупване на стъкло, Наемателят се задължава не по-късно от 3 часа от установяване да уведоми Наемодателя.
  2. При кражба или щета, Наемателят се задължава да уведоми КАТ и да получи протокол за ПТП. При кражба трябва предостави на Наемодателя регистрационните документи и ключовете на автомобила.
  3. Наемателят дължи пълно обезщетение на Наемодателя за всички причинени вреди и пропуснати ползи, когато виновно, по невнимание или небрежност е причинил технически щети по наетото МПС.
  4. При нанесени щети по автомобила в следствие на пътно-транспортно произшествие, настъпило по вина на Наемателя, независимо от наличието на застрахователна полица, Наемателят дължи обезщетение за пропуснати ползи и нанесени щети до размера на депозита, а когато този депозит не покрива причинените вреди, съответно за всички причинени вреди и пропуснати ползи.
  5. При загубване или кражба на талон, ключ или номер на автомобила, Наемателят заплаща неустойка в размер 100 Евро.
  6. Като Наемателя трябва да знае, че застрахователната полица не покрива следните случаи: загуба на ключове, документи, загуба или кражба на регистрационния номер, аудио панел, щети по шасито, спукани гуми, загуба или повреда на чистачки, стъкла, щети по джанти, тасове и др. (с изключение на щети предизвикани при пожар или ПТП, установени с протокол от полицията). Като в тези случаи Наемателят се задължава да заплати на Наемодателя пълно обезщетение (вкл. по отдаване под наем на заместващия автомобил, разноските за връщане, ремонт, пропуснати ползи и наем, обезщетение за морални вреди).
 4. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА НАЕМАТЕЛЯ
  1. Наемателят е длъжен:
   Да ползва автомобила по предназначение и с грижата на добър стопанин само на територията на Република България, да следи нивото на масло, вода, антифриз и спирачна течност. При настъпване на злополука, щета или повреда да предприеме всички необходими мерки за спасяване, ограничаване и/или намаляване на щетите, в случай на злополука или щета на автомобила, независимо дали е виновен или не, задължително да получи Полицейски протокол за инцидента и да информира Наемодателя, както и да окаже пълно съдействие на Наемодателя и застрахователната компания за изясняване на инцидента и нанесените щети. Да не оставя регистрационния талон и ключовете на автомобила в паркиран или спрял автомобил.
  2. Наемателят няма право:
   Да ползва автомобила за теглене на др. превозни средства, да участва в състезания, обучения, тренировки, изпитания, както и да превозва едри, насипни и др. товари, да шофира под влияние на алкохол или др. упойващи вещества, да преотстъпва автомобила на други лица, с изключение на упълномощените, да напуска територията на България без разрешение на собственика.
 5. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
  Всички допълнения и изменения се извършват в писмена форма. Всички спорове между страните се решават чрез преговори, а при невъзможност се прилага българското законодателство.
 6. ДОГОВОРНИ ОТНОШЕНИЯ
  Наемателят и Наемодателят подписват договор, в който са упоменати тези общи условия и други условия и задължения на страните, ако има такива, като договора важи и с него се декларира, че Наемателят е запознат с условията му и е съгласен личните му данни да се използват за носене на наказателна отговорност в случай на настъпване на противозаконно или друго противоправно събитие.